Wat kost een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een product dat door mensenhanden wordt gemaakt. Ja, uiteraard met een computer. Maar zonder dat een mens iets doet gebeurt er niets. Wat kost een bestemmingsplan nu eigenlijk? In deze blog beschrijven wij aan de hand van de opbouw van een bestemmingsplan waar de kosten uit bestaan.

Op onze website is te vinden wat een bestemmingsplan is en hoe deze is opgebouwd. Hier zijn we ook uitgebreid op ingegaan in een eerdere blog. Een bestemmingsplan bestaat altijd uit drie onderdelen: de planverbeelding, de regels en de toelichting.

Toelichting

We beginnen met de toelichting, omdat in de regel hiermee de meeste kosten gemoeid zijn. De toelichting is de onderbouwing van het bestemmingsplan. Het motiveert de keuzes die worden gemaakt. Allereerst is het uiteraard van belang om te beschrijven wat de aanleiding is geweest om het bestemmingsplan te maken. Wat is de locatie? Hoe ziet de bestaande situatie eruit? Wat is de nieuwe situatie (wat wordt er mogelijk gemaakt met het nieuwe bestemmingsplan)? Waarom past het niet in het bestaande bestemmingsplan? En waarom zou het niet bij de bestaande situatie kunnen/ moeten blijven? Dit is nodig om de lezer te laten begrijpen waarom het bestemmingsplan is opgesteld (aha moment).

Daarna beschrijft de toelichting het bestaande- en voor de ontwikkeling relevante beleid van het Rijk, de provincie, de regio en de gemeente. Ook toetst het in hoeverre de ontwikkeling in dat beleid past. Als het niet past moet worden gemotiveerd waarom de ontwikkeling toch moet gebeuren.

Na de beleidstoets beschrijft de toelichting de relevante ‘omgevings- en milieuaspecten’. Dit zijn aspecten als geluid, verkeer en parkeren, luchtkwaliteit en ecologie. De toets bestaat uit een beoordeling of deze aspecten de ontwikkeling in de weg staan. Indien niet direct kan worden gemotiveerd dat dit niet zo is, dan is onderzoek nodig. Dit onderzoek is meestal kostbaar. Bij ieder bestemmingsplan, hoe klein ook, is meestal wel minimaal één onderzoek nodig. Dit is niet omdat wij het leuk vinden om onderzoek uit te laten voeren, maar omdat de wet dat bepaalt. Wanneer voor alle aspecten (al dan niet na onderzoek) kan worden gemotiveerd dat deze niet in de weg staan aan de ontwikkeling, dan is het bestemmingsplan ‘uitvoerbaar’ en is de toelichting voldoende (onderbouwd).

Regels

De regels van het bestemmingsplan nemen het minste tijd en daarmee de minste kosten in beslag. Dit is puur typ- en denkwerk. Vaak kan er ‘gejat’ worden uit de regels van het bestaande bestemmingsplan.

Verbeelding

De verbeelding is het technische gedeelte van het bestemmingsplan. Er is tegenwoordig maar één manier om een bestemmingsplan te raadplegen en dat is digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen worden aangeklikt. Na een klik openen zich de regels uit het bestemmingsplan die voor die locatie van toepassing zijn. De verbeelding moet dus digitaal worden gekoppeld aan de regels. Ook moeten de bestemmingen op de millimeter nauwkeurig worden geplaatst. Anders verschijnt misschien de verkeerde bestemming wanneer wordt geklikt.

Procedure

Nadat het bestemmingsplan is gemaakt gaat deze ook de wettelijk voorgeschreven procedure in. Dan mag iedereen er wat van vinden. De stappen uit de procedure moeten worden beschreven in het plan (wie vindt er wat van en wat is de reactie daarop). Vaak vinden er ook aanpassingen plaats in het plan. Hiermee wordt duidelijk dat het plan er nog niet is wanneer de gemeente het plan in procedure heeft gebracht.

Conclusie

Zonder een bedrag te hebben genoemd hopen we duidelijk te hebben gemaakt dat er veel komt kijken bij het opstellen van een bestemmingsplan. De tijd dat een bestemmingsplan kon worden geschreven op een typemachine en kon worden ingekleurd met een potlood is allang voorbij. Ook de onderzoekslast is de laatste jaren zwaarder geworden. De huidige digitale tijd heeft er ook voor gezorgd dat reageren op een bestemmingsplan makkelijker is voor de steeds mondiger wordende burger. Dit heeft de kosten voor een bestemmingsplan verhoogd. Een vaste prijs voor een bestemmingsplan is daarom ook eigenlijk niet mogelijk. Toch doen wij dat wel, zie onze producten. Waarom? Omdat wij het u overzichtelijker en transparanter willen maken. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

wat kost een bestemmingsplan blog