Persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website is onderdeel en eigendom van Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht. Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@visserenvandam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Om een offerte te kunnen uitbrengen, beoordelen wij de situatie. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het voorbereiden, aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht. Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij dit niet doen.

Geautomatiseerde besluitvorming & profiling
Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht neemt geen geautomatiseerde besluiten en maakt geen gebruik van profiling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website maakt gebruik van cookies, zodat wij onze klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Welke cookies gebruikt de website?

Op deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt:

 • Functionele cookies: Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen onze site te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, worden voor marketingdoeleinden gebruikt.
 • Analytische cookies: Onze site maakt gebruik van dienstverlening van Google Analytics voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Google verzamelt gegevens over het surfgedrag van gebruikers, zodat wij kunnen zien waar onze gebruikers vandaan komen.
 • Tracking cookies: Met behulp van tracking cookies verzamelen we data met betrekking tot het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@visserenvandam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@visserenvandam.nl

Contactgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht, gevestigd te Heiloo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland, onder nummer 67673627.
Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of per brief. Vermeldt u daarbij alstublieft ‘privacy gegevens’.
E-mail: info@visserenvandam.nl
Postadres:
Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht
Postbus 7

1850 AA Heiloo

Klachten

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website www.bestemmingsplanonline.nl publiceren wij altijd de meeste recente versie.

Inwerkingtreding
Deze Privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.