Postzegelbestemmingsplan

(Postzegel)bestemmingsplan

U heeft ons gevonden!

Waarschijnlijk bent u op deze pagina terechtgekomen omdat u heeft uitgezocht dat u een bestemmingsplan nodig heeft. Meestal heeft u contact gehad met de gemeente. Deze heeft u verteld heeft dat u een bestemmingsplan nodig heeft. U googelt wat et voilà.

Maar wat is het eigenlijk?

Hieronder leggen wij uit wat het is, waar het voor dient en hoe het eruit ziet. Maar waarschijnlijk wilt u gewoon goed geholpen worden tegen een goede prijs. En dat begrijpen wij.

Pak die telefoon

U kunt direct een offerte aanvragen, maar een bestemmingsplan is iets kostbaarder dan even naar de supermarkt. Wij leggen u daarom graag uit wat we doen, wie we zijn en wat we u kunnen bieden. Voor dergelijke prijzen gaat u niet over één nacht ijs. Wees niet bang en contact ons. U bent altijd welkom voor een gesprek en een kopje koffie!

Alle producten

Wat is het?

Met een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast welke functies op een bepaalde plek zijn toegestaan. Dit gebeurt door middel van bestemmingen. Aan iedere bestemming hangen functies en bouwregels vast. De bouwregels vertellen u bijvoorbeeld hoe hoog uw woning of schuurtje mag worden gebouwd. Ook kan het gaan over hoe hoog uw schutting mag zijn.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de ruimte te ordenen. Het zorgt er voor dat niet alles wordt vol gebouwd. Of dat uw buren niet zomaar een discotheek beginnen in de achtertuin. Of dat er geen fabriek in een natuurgebied wordt gebouwd.

Het bestemmingsplan beschermt dus de omgeving. Ten eerste heeft het bestemmingsplan de functie om vast te leggen wat er is. Ten tweede heeft het ook de functie om iets nieuws mogelijk te maken.

Hoe ziet het eruit?

Een bestemmingsplan bestaat altijd uit drie onderdelen:

  1. Een toelichting. Hiermee wordt de keuzes die zijn gemaakt in het bestemmingsplan onderbouwd. Waarom het bestemmingsplan wordt opgesteld en hoe het past in het beleid. Om u en uw omgeving te beschermen wordt er ook getoetst aan de eisen die het milieu en de omgeving stellen. Dit zijn bijvoorbeeld verkeer en parkeren, luchtkwaliteit en geluid. In sommige gevallen zijn er onderzoeken nodig.

  2. Regels. In de regels staat per bestemming beschreven wat er mag. Tevens staat beschreven hoe er gebouwd mag worden. Meestal worden er maximale hoogtes aangegeven. Ook wordt er vaak gewerkt met ‘bouwvlakken’. Hier binnen mogen gebouwen worden gebouwd. Ook geven de regels vaak aan binnen welke marges de maten in het bestemmingsplan mogen worden overschreden. Dit worden ‘binnenplanse afwijkingsmogelijkheden’ genoemd. Deze binnenplanse afwijkingsmogelijkheden kunnen ook gelden voor functies die niet direct zijn toegestaan, maar via een lichte procedure wel. De regels geven tevens aan wanneer er voor het graven in de grond een omgevingsvergunning nodig is. Ook wanneer bijvoorbeeld archeologisch onderzoek nodig is.

  3. Een planverbeelding. Via de planverbeelding is te zien welke bestemming voor een bepaald stuk grond geldt. Ieder bestemming heeft een eigen kleur. Voor wonen is dit bijvoorbeeld geel en voor bedrijven is dit paars. De planverbeelding is dus gekoppeld aan de regels en deze vormen samen het juridische (iedereen is eraan gebonden) deel van het bestemmingsplan.

Hoe werkt het?

‘Vroeger’ werden bestemmingsplannen nog op papier gemaakt. Het kon bij wijze van spreken nog met de hand worden geschreven, de planverbeelding (toen nog plankaart) werd met inkt ingekleurd en de namen van de bestemmingen konden zelf worden verzonnen.

Deze tijd is voorbij in het huidige digitale tijdperk. Er zijn richtlijnen opgesteld voor bestemmingsplannen zodat alle bestemmingsplannen in Nederland dezelfde vorm hebben. De bestemmingen waaruit kan worden gekozen en de kleuren die daarbij horen liggen vast. Wat er binnen de bestemmingen geregeld wordt is niet vastgelegd.

De bestemmingsplannen die sinds 1 januari 2010 zijn vastgesteld zijn allemaal digitaal en te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u op een locatie klikt krijgt u te zien welk bestemmingsplan er geldt en welke bestemming er specifiek geldt. Ook de regels die aan de bestemming gekoppeld zijn kunt u inzien.

Procedure bestemmingsplan

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschrijven de procedure die moet worden gevolgd om een bestemmingsplan op te stellen. De eerste stap die kan worden gezet is echter afhankelijk van het beleid van de gemeente. De inspraakverordening van de gemeente bepaalt namelijk of er allereerst inspraak op het bestemmingsplan mogelijk is. Inspraak houdt in dat burgers in een vroeg stadium hun mening op het bestemmingsplan kunnen geven.

Voorontwerp

Het voorontwerp is het eerste concept en wordt voorgelegd aan de zogenoemde ‘vooroverlegpartners’. Dit zijn bijvoorbeeld de provincie, buurgemeenten en nutsbedrijven. Deze vooroverlegpartners kunnen een reactie geven waarmee de gemeente het bestemmingsplan kan aanpassen en aanvullen.

Ontwerp

Na het vooroverleg wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan gaat de officiële voorbereidingsprocedure in zoals deze staat beschreven in de Wro. De gemeenteraad stelt het ontwerpbestemmingsplan vast en vervolgens gaat het 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen. Het ontwerpbestemmingsplan moet vanaf dat moment in te zien zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De zienswijzen worden beantwoord en kunnen wanneer er aanleiding voor is leiden tot aanpassingen aan het bestemmingsplan.

Vaststelling

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast inclusief de beantwoording van de zienswijzen. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en de vaststelling wordt bekendgemaakt. Gedurende 6 weken kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State. Het vastgesteld plan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit is niet zo als er een verzoek om voorlopige voorziening (een schorsingsverzoek) is ingediend bij de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging van het vastgestelde plan. Behalve als er bij de Raad van State beroep is ingesteld. Dan wordt het plan pas onherroepelijk na de uitspraak van de Raad van State over het ingestelde beroep. Dit is wel afhankelijk van de strekking van de uitspraak.

Vigerend bestemmingsplan

Met het vigerend bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan bedoeld dat op dat moment rechtskracht heeft (oftewel: dat voor u geldt).